Zandwinning

In Nederland worden jaarlijks grote hoeveelheden zand en grind gebruikt. Het zijn onmisbare grondstoffen voor de bouw van woningen, winkels en kantoren en voor de aanleg van wegen, bruggen en viaducten. Zand en grind wordt in veel verschillende vormen en samenstellingen gebruikt.
Ophoogzand is onbewerkt zand waaraan weinig kwaliteitseisen worden gesteld. Het wordt gebruikt voor het bouwrijp maken van woonwijken en bedrijventerreinen en als fundering voor wegen. Industriezand dat grover en scherper is wordt vooral gebruikt als toeslagmateriaal in beton, betonproducten, kalkzandsteen, mortel en asfalt. Omdat elke product specifieke eigenschappen vraagt wordt industriezand in veel verschillende fracties en samenstellingen bereid en geleverd. Grind komt daarin afhankelijk van de toepassing in meer of mindere mate in voor.
Zand en grind wordt in Nederland vanwege de transportkosten vooral gewonnen ten behoeve van de regionale markt. Kampergeul b.v. is in de regio Noord-Limburg een belangrijke leverancier van bouwgrondstoffen.

De Rivierverruiming Maaspark Well wordt uitgevoerd door Kampergeul b.v. door middel van zand- en grindwinning. Door de winning van bouwgrondstoffen wordt zowel de landschappelijke als financiële basis gelegd voor de realisatie van Maaspark Well.

Na een lange voorbereidingsperiode is Kampergeul b.v. in maart 2013 aan de noordzijde gestart met de ontgrondingswerkzaamheden ten behoeve van de zand- en grindwinning. In eerste instantie is over een oppervlakte van ca. 12 hectare de bovenlaag verwijderd. Een deel van de bovengrond is verwerkt in een geluidswal om mogelijke hinder voor de inwoners van Aijen te beperken. Het overige is in een tijdelijk depot aan de zuidkant van het werkgebied opgeslagen.
Tijdens het ontgraven van de dekgrond van het Dassencompensatiebebied is door de provincie Limburg archeologisch onderzoek uitgevoerd. Daarvoor gebeurde het ontgraven in 2 lagen, de eerste laag was tot op het archeologisch vlak.
Na het verwijderen van de bovengrond is aan de westzijde een startgat gegraven dat nadat het ruim genoeg was is verbonden met de Maas. De zandzuiger ‘Emmy’ heeft het startgat vervolgens op diepte gebracht zodat de drijvende verwerkingsinstallatie ‘Yvonne’ kon binnenvaren. Vanaf augustus worden de verschillende verwerkte zand- en grindfracties dagelijks per schip afgevoerd.
De zand- en grindwinning zal zich in een tijdsbestek van ongeveer 15 jaar gefaseerd naar het zuiden verplaatsen. In 2014 is opnieuw over een tiental hectaren de bovenlaag verwijderd. Met een deel van de bovenlaag wordt een geluidwal aan de Maaszijde aangelegd waardoor mogelijke overlast voor de inwoners van Maashees zoveel mogelijk wordt beperkt. Evenals in 2013 wordt uit de bovenlaag een hoeveelheid geschikte keramische klei als grondstof afgevoerd.

Gevaarlijk terrein
Vanuit veiligheidseisen is het werkgebied omrasterd en niet toegankelijk voor onbevoegden. Dit betekent ook dat het gebied vanaf de kruising Kampweg-Sintelenberg tot aan de Maasheese Veerweg is afgesloten voor doorgaand (fiets)verkeer. Het werkgebied is voor iedereen verboden terrein want het betreden van het werkgebied is niet zonder gevaar. Er wordt gegraven tot onder het grondwater- en Maaspeil, op de grens van zand en water kan een vorm van drijfzand ontstaan, deze ondergrond is niet draagkrachtig en daarom tevens gevaarlijk. Tevens zullen er onderwatertaluds zijn die onderuit kunnen zakken. We willen daarom ouders verzoeken hun kinderen te waarschuwen voor de gevaren in het gebied en om ze weg te houden van de ontgrondingslocatie.