Hoogwatergeul Well-Aijen

Veel Limburgers herinneren zich nog maar al te goed de overstromingen van de Maas in 1993 en 1995. Grote delen van de provincie kwamen dagenlang onder water te staan, duizenden mensen moesten huis en haard ontvluchten en er werd voor honderden miljoenen schade aangericht, ook in de gemeente Bergen.
De Maas is een regenrivier en door de verwachte klimaatverandering zal de kans op overstromingen zoals in 1993 en 1995 alleen maar toenemen. Om dat te voorkomen heeft de overheid in 2002 een pakket maatregelen vastgelegd in het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute. Daarin wordt geïnvesteerd in het versterken van kades, het verdiepen en verbreden van de rivierbedding, de aanleg van hoogwatergeulen en retentiegebieden en het verlagen van uiterwaarden. Na afronding van het Maasproject is het Limburgse Maasdal beschermd tegen hoogwaters die gemiddeld eens in de 250 jaar voorkomen.

Een van de maatregelen uit het Tracébesluit is de aanleg van een hoogwatergeul tussen Well en Aijen, de 'Hoogwatergeul Well-Aijen'. Deze ‘nevengeul’ van de Maas gaat in geval van hoogwater meestromen en zal daarmee bijdragen aan de hoogwaterbescherming in Noord-Limburg. In een hoogwatersituatie zal de hoogwatergeul zorgen voor een 7 cm. lagere waterstand.

In februari 2009 heeft de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (de huidige Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) een verzoek gedaan bij het ministerie om het plangebied van de Hoogwatergeul Well-Aijen vanwege de hoge archeologische waarde aan te wijzen als beschermd archeologisch monument. De archeologische waarden bevonden zich met name aan de zuidzijde terwijl daar volgens de verleende vergunningen juist moest worden gestart. Om eind 2015 toch zoveel mogelijk aan de vereiste hoogwaterdoelstelling te voldoen werd besloten om aan de noordzijde te starten. Om voldoende manoeuvreerruimte te creëren was het noodzakelijk om het aansluitende zogenaamde Dassencompensatiegebied aan de uitvoering van de Hoogwatergeul te koppelen. De inrichting daarvan is een verplichting uit de Flora- en faunaontheffing voor de realisatie van de Hoogwatergeul.

In maart 2013 is met de uitvoering van de Hoogwatergeul Well-Aijen en het aansluitend vergunde Dassencompensatiegebied aan de noordzijde gestart.

Luchtfoto najaar 2016
Najaar 2016, de hoogwatergeul vordert in zuidelijke richting.