Samenwerken aan nieuwe ambities

Ambities van de gemeente Bergen
De gemeente Bergen heeft al sinds het begin van de jaren 90 hogere ambities voor het gebied tussen Well en Aijen en tussen de Maas en de N271. De aanleg van de Hoogwatergeul Well-Aijen biedt de gemeente een unieke kans om deze ambities in een groter gebied te realiseren. Samen met o.a. Kampergeul, de Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, omwonenden, belangengroepen en plaatselijke ondernemers is gewerkt aan een integraal plan voor het Maasdal en het aangrenzende Leukermeer. Daaruit is de 'Gebiedsontwikkeling Maaspark Well' ontstaan.
Het plan ambieert op hoofdlijnen:
- Extra hoogwaterbescherming boven op de doelstelling van de hoogwatergeul;
- Realisatie van een aantrekkelijke waterplas ten behoeve van de watersport;
- Versterking van de recreatieve mogelijkheden rondom het Leukermeer;
- Ontwikkeling van meer natuur.

Door uitbreiding van de huidige voorhaven wordt recreatief vaarwater gerealiseerd dat tevens een belangrijke extra bijdrage levert aan de hoogwaterbescherming. Dit onderdeel van de gebiedsontwikkeling vormt samen met de hoogwatergeul 'Rivierverruiming Maaspark Well'. De rivierverruiming wordt uitgevoerd door Kampergeul b.v. door middel van zand- en grindwinning. Door de winning van bouwgrondstoffen wordt zowel de landschappelijke als financiële basis gelegd voor de realisatie van Maaspark Well.

Ambitie Hoogwaterbescherming
De oorspronkelijke Hoogwatergeul Well-Aijen zorgt bij hoogwater voor een 7 cm lagere waterstand. Rivierverruiming Maaspark Well voorziet nog steeds in een hoogwatergeul langs de Maas maar zal samen met de uitbreiding van het recreatieve vaarwater uiteindelijk leiden tot een 26 cm lagere waterstand bij hoogwater. De positieve effecten daarvan zullen stroomopwaarts tot voorbij Venlo merkbaar zijn. Daarmee is Rivierverruiming Maaspark Well een belangrijke pijler van de hoogwaterbescherming in Noord-Limburg.

Ambitie Recreatie
Het huidige Leukermeer is een gewaardeerd maar beperkt watersportgebied. Om de waterrecreatie toekomst te kunnen bieden wordt de bestaande voorhaven tussen de Maas en het Leukermeer aanzienlijk vergroot. Op de oevers grenzend aan De Kamp en de Kampweg worden toeristisch recreatieve ontwikkelingen mogelijk. De financiële middelen die bij de ontgronding vrijkomen zullen onder regie van de Gemeente Bergen o.a. worden ingezet voor het opknappen en uitbreiden van wegen, wandel- en fietspaden en de groenstructuur in het gebied.

Ambitie Natuurontwikkeling
Binnen het totale gebied van circa 281 hectare wordt ruim 150 hectare riviergebonden natuur gerealiseerd. De ondiepe hoogwatergeul met de aangrenzende natuuroevers vormen de basis voor een verbetering van het ecologisch functioneren van de Maas en haar uiterwaarden.
Voor de dassen die in het gebied leven worden een nieuwe burcht en een nieuw foerageergebied ingericht dat bestaat uit graslanden en boomgaarden omzoomd door houtsingels en hagen. Het gebied zal in de toekomst toegankelijk zijn voor wandelaars en fietsers.