Rivierverruiming Maaspark Well

De ‘Rivierverruiming Maaspark Well’ is een voorbeeld van multifunctioneel ontgronden. Sinds het begin van deze eeuw is het beleid ten aanzien van ontgrondingen ingrijpend gewijzigd. Was het voordien zo dat gestreefd werd naar het winnen van vooraf bepaalde hoeveelheden grondstoffen waarvoor planmatig gebieden werden aangewezen. Nu ziet de overheid de winning van grondstoffen als een instrument om andere doelen te realiseren. Het bedrijfsleven wordt zo uitgedaagd om in overleg met lokale overheden en bewoners aantrekkelijke projecten met een maatschappelijke meerwaarde te ontwikkelen. Zo ontstaan aantrekkelijke natuur- en recreatiegebieden. In Maaspark Well wordt daarbij tevens een belangrijke bijdrage aan rivierveiligheid geleverd.

Rivierverruiming Maaspark Well is onderdeel van de ‘Gebiedsontwikkeling Maaspark Well’. Het plangebied ligt in het Maasdal tussen de kernen Well en Aijen. De westelijke begrenzing van het gebied wordt gevormd door de Maas. De oostelijke begrenzing wordt gevormd door de Kampweg. De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 288 hectare.
Het plan omvat de Hoogwatergeul Well-Aijen en een aanzienlijke uitbreiding van de bestaande kleine voorhaven tussen het Leukermeer en de Maas, de 'Vergrote Voorhaven'.

De bestaande Voorhaven is gelegen aan de oostkant van de Hoogwatergeul en vormt de verbinding tussen het Leukermeer en de Maas. Het wateroppervlak wordt naar het noorden en naar het zuiden aanzienlijk vergroot. Daardoor ontstaat een aantrekkelijke recreatieplas voor de watersport. Deze ‘Vergrote Voorhaven’ zal bij hoogwater gaan meestromen met de Maas en als zodanig functioneren als een tweede, parallelle hoogwatergeul. De Rivierverruiming Maaspark Well levert daardoor een aanzienlijke extra bijdrage aan de hoogwaterbescherming in Noord-Limburg. In een hoogwatersituatie zal de rivierverruiming in totaal zorgen voor een 26 cm. lagere waterstand.

Behalve hoogwaterbescherming worden binnen het plangebied ook andere ambities van de gemeente Bergen ingevuld. Door een aanzienlijke uitbreiding van het vaarwater, de aanleg van aantrekkelijke oevers en extra natuurontwikkeling kan Maaspark Well zich ontwikkelen tot hét waterrereatiegebied van Noord-Limburg.

Vanaf maart 2014 wordt de aanleg van de Hoogwatergeul Well-Aijen uitgevoerd conform de vergunningen voor het overkoepelende plan Rivierverruiming Maaspark Well. Daarmee is een begin gemaakt met het realiseren van de hogere ambities voor dit gebied. De ontgronding wordt gefaseerd uitgevoerd in en periode van circa 15 jaar. Al tijdens de looptijd van het project worden er delen van het gebied heringericht.